เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
(คอมพิวเตอร์ ม.2)

รายวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

อ้างอิงจาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ผู้เขียน      ผศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล  ณัฐกานต์ ภาคพรต