กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
(ABS)

ศึกษาหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม