การพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์ส
(oss)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมโอเพนซอร์ส หลักการการเขียนโปรแกรมโอเพนซอร์ส และการใช้งานโปรแกรมโอเพนซอร์ส ศึกษาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์สเบื้องต้น