ระบบฐานข้อมูล
(DBS)

หลักการเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การทำบรรทัดฐาน การใช้ภาษา SQL กลไกการปกป้องข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล