หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
(NSTRU-ORAWAN)

ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์และหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม