การตัดต่อเสียงเบื้องต้น
(Edit sound basic)

รายวิชานี้เป็นการตัดต่อลำดับเสียงเบื้อต้น โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อเสียง