5513514 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Industrial Safety Management 3(2-2-5)
( การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม)

             ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย  แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุ  โดยอาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย   เทคนิคการตรวจสอบระบบความปลอดภัย  เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย   การควบคุมความสูญเสีย  การอบรมความปลอดภัย  การจัดระบบสารสนเทศความปลอดภัย  การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน  กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการทำงาน  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านความปลอดภัย