การประกาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
(Reporting television and radio broadcasting)

ศึกษาเทคนิคการประกาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หลักสูตร 4 ปีปกติ