คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ศึกษาหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม

  Self enrolment: กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ

  Self enrolment: ไมโครคอนโทรลเลอร์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมโอเพนซอร์ส หลักการการเขียนโปรแกรมโอเพนซอร์ส และการใช้งานโปรแกรมโอเพนซอร์ส ศึกษาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์สเบื้องต้น

  Self enrolment: การพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์ส
 • หลักการเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การทำบรรทัดฐาน การใช้ภาษา SQL กลไกการปกป้องข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล

  Self enrolment: ระบบฐานข้อมูล
 • ทฤษฏีวงจรการพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์และหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

  Self enrolment: หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ
 •              ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย  แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุ  โดยอาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย   เทคนิคการตรวจสอบระบบความปลอดภัย  เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย   การควบคุมความสูญเสีย  การอบรมความปลอดภัย  การจัดระบบสารสนเทศความปลอดภัย  การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน  กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องในการทำงาน  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านความปลอดภัย

  Self enrolment: 5513514 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Industrial Safety Management 3(2-2-5)
 • ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการจัดการการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดซื้อจัดหา การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

  Self enrolment: Logistics and Supply Chain Managemnt
 • ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้ ความรู้พื้นฐานของนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรเสมือนจริงและองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเลือกและจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ในชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น ตลอดจนกรณีศึกษาต่างที่เกี่ยวข้องและทันสมัย ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะในรายวิชา

  Self enrolment: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม