ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 • รายวิชานี้เป็นการตัดต่อลำดับเสียงเบื้อต้น โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อเสียง  

  Self enrolment: การตัดต่อเสียงเบื้องต้น
 • ศึกษาเทคนิคการประกาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หลักสูตร 4 ปีปกติ

  Self enrolment: การประกาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 • ศึกษาและเข้าใจเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามลำดับขั้นตอน เข้าใจพลังงานและทรัพยากรในการทำงาน ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิก ศึกษาความหมายและความสำคัญของอาชีพ

  Self enrolment: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • การจัดการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บทแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ การประเมินแบบดุลยภาพและตัวบ่งชี้ความสามารถ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยระบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากรองค์กร สถาปัตยกรรมการให้บริการ การจัดการความสัมพันธ์ผู้รับบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทานมาบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา The Management of organization in information and communication technology follow up on master plan, evaluation with balance scorecard and key performance indicator, analysis and design by enterprise resource planning, service oriented architecture, customer relationship management, supply chain management for managing which are risk and change in the future, security and stable in information and communication system technology for education.

  Self enrolment: การจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา