รายวิชาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สามารถขอเปิดสอนให้กับนักเรียนผ่านระบบนี้