• การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8
  (The 8th National Conference on Technical Education)
  วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  http://ncteched.org/


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  The 3nd International Conference on Technical Education (ICTechEd 2015)
  The 3nd International Conference on Technical Education will be organized under the theme of “Engineering and Technical Education”.
  November 26-27, 2015.
  The ICTechEd 2015 will be held at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.
  http://icteched.org

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด

Collapse all
Expand all